Obchodní podmínky

1.      Obecná ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v internetovém obchodě provozovaném na adrese www.nehtydoma.cz

Prodávající
Prodávajícím je společnost Nail Expert s.r.o., Josefská 25, 602 00 Brno, IČ 28302656, DIČ CZ28302656, zapsáno Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 59815/1. Dále jen „Prodávající“.

Kupující
Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ a/nebo firmu organizace. Dále jen „Kupující“.

2.      Objednávka

K objednání vybere Kupující zboží z katalogu internetového obchodu na www.nehtydoma.cz , řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží Prodávajícím Kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje odeslání internetové objednávky na internetovém obchodu www.nehtydoma.cz.

3.       Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 24 hodin od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající, formou dobírkové zásilky.

         Zásilka zboží

Rozvoz zboží zajišťuje Prodávající po celé České republice prostřednictvím České pošty a.s. a Zásilkovna s.r.o. Cena přepravy se řídí dle ceny dopravy aktuální v den objednávky.  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost pásky obalu, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že je poškozená.    

          Osobní odběr zboží

Objednává-li Kupující zboží s následným osobním odběrem, potvrzuje Prodávající pouze to, že zboží je, či bude v dohodnutém termínu, pro Kupujícího v provozovně rezervováno. V případě osobního odběru zboží v provozovně Prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím, tímto okamžikem také přechází kompletní vlastnická práva ke zboží na kupujícího.

4.      Platební podmínky

Platební podmínky řeší způsob úhrady ceny za zboží. Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny:

- Platba v hotovosti na provozovně Prodávajícího v případě osobního odběru zboží

- Dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím Přepravce (hotovost přebírá od Kupujícího přepravce)

 

5.      Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

6.       Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.  Odstoupit může Kupující tak, že tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu [email protected] . Odstoupí-li Kupující od uzavřené kupní smlouvy je povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním nepoškozeném obalu, s originálním dokladem o koupi. Kupující je povinen doručit zboží Prodávajícímu osobně nebo na vlastní náklady prostřednictvím České pošty.
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí Prodávající Kupujícímu a Kupující Prodávajícímu veškerá přijatá plnění. Po obdržení vráceného zboží dle výše uvedených podmínek, Prodávající vrátí zpět Kupujícímu odpovídající částku kupní ceny na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 14 pracovních dnů).

7.       Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na www stránkách www.nehtydoma.cz.

8.       Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na www stránkách www.nehtydoma.cz.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Jejich zpracování plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.       Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.